Program

Plan i program studiów podyplomowych „Infrastruktura drogowa w lasach”

Jednostka prowadząca: Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Czas trwania studiów: 2 semestry
Łączna liczba godzin – 190
Łączna liczba punktów ECTS 30

Lp. Nazwa przedmiotu Zakres Wymiar zajęć
(w+ćw.)
ECTS
1 Planowanie układów przestrzennych sieci dróg leśnych Infrastruktura komunikacyjna w aspekcie prowadzenia prac leśnych, szczególnie pozyskania i wywozu drewna. Zabezpieczenie przeciw pożarowe –realizacja dojazdów pożarowych w planowaniu układów komunikacyjnych. Organizacja prac pozyskaniowo-zrywkowych w aspekcie ochrony dróg leśnych. Wpływ technologii zrywki na układ komunikacyjny. Weryfikacja układu komunikacyjnego dla wybranego obszaru leśnego. 20
(10+10)
3
2 Infrastruktura drogowa – podstawy prawne Podstawowe zakres aktów prawnych związanych z infrastrukturą drogowa. Podstawowe pojęcia, definicje, klasyfikacje dróg. Charakterystyka istniejącej infrastruktury. Strategie w PGL LP dotyczące infrastruktury inżynieryjnej. Prowadzenie procesu prawno-budowlanego: etapy procesu, osoby w nim występujące (prawa i obowiązki). Definicje i pojęcia robót budowlanych oraz robót drogowych. Klasyfikacja uszkodzeń elementów dróg – ich przyczyny, możliwości napraw i wyeliminowania przyczyn. Zakres dokumentacji drogowej w aspekcie planowanych robót. Klasyfikacja robót w zakresie od planowanego zakresu. Zakres i konieczność postępowania oddziaływania na środowiskowego dla dróg leśnych. Pozwolenia wodno-prawne w robotach drogowych 20
(15+5)
3
3 Elementy dokumentacji drogowej Elementy dokumentacji drogowej i ich zakres. Podstawowe zasady opracowywania dokumentacji (elementów projektu). Analiza wybranych dokumentacji – studium przypadku. Proces weryfikacji i odbioru dokumentacji projektowej. Czynniki wpływające na parametry dróg: struktura ruchu na drogach, parametry pojazdów. Planowanie obciążenia drogi leśnej. Minimalne parametry dróg wewnętrznych. Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg leśnych. Warunki terenowe jako czynnik determinujący projektowania elementów drogi leśnej. Zagadnienia projektowania elementów odwodnienia drogi. 45
(25+20)
6
4 Zarządca drogi jako inwestor robót Zarządca drogi jako inwestor (realizator ) robót związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej – „od określenia potrzeb poprzez przetarg na projekt i jego odbiór po nadzorowanie robót i ich odbiór”. Zagadnienie robót zanikowych, podlegających zakryciu. Procedury odbioru robót drogowych i ich określenie – analiza szczegółowych specyfikacji technicznych. 10
(10+0)
2
5 Zarządzanie infrastrukturą drogową Obowiązki zarządcy infrastruktury drogowej. Zagrożenia w zarządzaniu infrastrukturą drogową (podatki, opłaty, samowole budowlane). Ewidencja dróg wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem dróg leśnych. Oznakowanie dróg wewnętrznych. Odpowiedzialność i zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Funkcjonowanie wewnętrznych układów komunikacyjnych w lokalnej infrastrukturze drogowej – połączenia, oznakowania i współpraca z innymi zarządcami. Organizacja i projektowanie połączeń. Udostępnianie dróg wewnętrznych do ruchu publicznego. Przedsięwzięcia wspólne w infrastrukturę drogową dwóch różnych zarządców. 20
(20+0)
3
6 Technologie i materiały w drogownictwie Aspekty klasyfikacji podłoży drogowych i ich wpływ na wybór technologii i rozwiązań projektowych. Klasyfikacja gruntów i ich rozpoznawanie. Określenie cech gruntów i ich badania polowe. Warunki gruntowo-wodne. Technologie wzmacniania podłoży drogowych. Technologie i materiały w drogownictwie ze szczególnym uwzględnieniem dróg o małym i średnim obciążeniu – drogi wewnętrzne. Klasyfikacja kruszywa drogowych i najważniejsze ich cechy w drogownictwie leśnym. 40
(25+15)
5
7 Ćwiczenia terenowe Kompleksowe ćwiczenia terenowe związane z zakresem przedmiotów (pierwszy semestr – zimowy 15h) na terenie LZD Rogów – zagadnienia gruntoznawstwa, badania polowe podłoży drogowych, prezentacja kruszyw drogowych, utrzymanie dróg. Ćwiczenia zorganizowane na terenie wybranego nadleśnictwa obejmujące tematycznie zakres studiów (w drugim letnim semestrze 15 h) – zarządzanie drogami, układy komunikacyjne, inwestycje drogowe. 20
(0+20)
2
8 Zaliczenie Studiów, Egzamin końcowy Słuchacz przedstawia w formie prezentacji (ok. 10-15 min) wybrane zagadnienie, które jest oceniane przez grupę jak i prowadzącego. Tematy zagadnień są ustalone na początku drugiego semestru i zatwierdzone przez kierownika studiów (do dokumentacji dołączona jest wersja elektroniczna i papierowa opracowania). Na zakończenie Studium Słuchacze piszą egzamin końcowy (test) z zakresu omawianych przedmiotów. 15
(0+15)
6
    190
(110+80)
30

Warunki ukończenia studiów podyplomowych „Infrastruktura drogowa w lasach”:

– uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w programie studiów;
– przedstawienie  (referat) oraz złożenie w formie elektronicznej prezentacji (ok. 10-15 min), której tematyka jest ustalana na początku drugiego semestru i zatwierdzona przez Kierownika studiów.
– zdanie egzaminu końcowego. Na zakończenie studiów Słuchacze piszą egzamin końcowy (test) z zakresu realizowanych przedmiotów.

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Symbol efektu Kierunkowe efekty kształcenia, absolwent:
Wiedza
P_W01 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania dróg wewnętrznych, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową.
P_W02 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą roli dróg wewnętrznych w funkcjonowaniu obszarów leśnych i w lokalnej infrastrukturze, pozwalającą na planowanie i kreowanie kierunków ich rozwoju.
P_W03 Posiada wiedzę z zakresu technik i technologii stosowanych w drogownictwie uwzględniających uwarunkowania lokalnego terenu, ekonomiczne i ekologiczne, pozwalających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury drogowej.
P_W04 Posiada wiedzę z zakresu roli inwestora i zarządcy majątku skarbu państwa w procesach związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej.
P_W05 Posiada wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji pracy, w tym kierowania zespołami ludzkimi.
Umiejętności
P_U01 Posiada umiejętność analiz i wykorzystania danych (aktów prawnych) niezbędnych do zarządzania drogami wewnętrznymi.
P_U02 Posiada umiejętności analizowania kierunków zmian w zasadach zarządzania infrastrukturą drogową na poziomie nadleśnictwa, RDLP i lokalnym
P_U03 Potrafi weryfikować i wykorzystywać nowe technologie stosowane w drogownictwie z uwzględnieniem warunków lokalnych.
P_U04 Potrafi dokonać krytycznej analizy przedstawionej dokumentacji i   zastosowanej technologii w procesie utrzymania dróg i umie wskazywać kierunki ich modyfikacji.
P_U05 Potrafi zapewnić odpowiednie struktury zarządzania i organizacji pracy w zakresie infrastruktury drogowej.
Kompetencje
P_K01 Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego uzupełniania wiedzy w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową w PGL LP .
P_K02 Prawidłowo identyfikuje oraz rozwiązuje problemy związane z pełnieniem funkcji zarządcy infrastruktury drogowej.
P_K03 Ma świadomość roli nadleśnictwa w kształtowaniu i zarządzaniu drogami wewnętrznymi na danym obszarze.
P_K04 Kreuje współpracę z różnymi grupami społecznymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie infrastruktury drogowej

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie