Studia

Charakterystyka Studiów Podyplomowych „Infrastruktura drogowa w lasach”

Jednostka Realizująca: Wydział Leśny, SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Cel i zakres studiów

Celem studiów jest usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu szeroko pojmowanych zagadnień zarządzania infrastrukturą komunikacyjna dróg wewnętrznych. W zakresie studiów przewidziano przedstawienie zagadnień prawnych pełnienia zarządu nad drogami wewnętrznymi oraz prowadzenia organizacji prac inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z drogami. Zakres omawianych zagadnień:

  • Planowanie układów przestrzennych sieci dróg leśnych.
  • Infrastruktura drogowa – podstawy prawne.
  • Elementy dokumentacji drogowej.
  • Zarządca drogi jako inwestor robót.
  • Zarządzanie infrastrukturą drogową.
  • Technologie i materiały w drogownictwie.

Studia przeznaczone są dla osób związanych z zarządzaniem drogami wewnętrznymi (zarządcy lub właściciele) w szczególności pracownicy nadleśnictw i inspektorzy kontroli wewnętrznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zakres tematyczny studiów przydatny jest także dla pracowników Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Studia mogą rozszerzyć także wiedzę administracji lokalnej w aspekcie rozpatrywania postępowań odnośnie dróg leśnych. Wymogiem formalnym jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum pierwszego stopnia (tj. inżynierskich lub licencjackich) lub wyższych magisterskich.

Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń kameralnych i terenowych poprowadzą wykładowcy SGGW w Warszawie,  specjaliści – praktycy z PGL LP oraz laboratorium drogowego i projektanci współpracujący z zarządcami dróg.

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą w dwóch semestrach od 1.10.2020 do 30.08.2021. Zjazdy w liczbie 4 na semestr (25 h/zjazd) odbywać się będą od piątku do niedzieli.
Miejsce: Warszawa, LZD Rogów (możliwość organizacji ćwiczeń w terenie).

Kierownik studiów

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

Zasady naboru:

– Rekrutacja według kolejności zgłoszeń
– Termin zgłoszeń: do 30 września 2020 r.
– Liczba miejsc: 30

Opłaty:

– 2200 zł za semestr, 4400 zł za rok.
– Opłata za studia nie obejmuje dojazdów, kosztów noclegów i wyżywienia oraz opłat związanych z wydaniem świadectwa ukończenia studiów.

 

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie