Warunki rekrutacji

Szczegółowe warunki rekrutacji na Studia Podyplomowe „Infrastruktura drogowa w lasach”

  1. Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (tj. inżynierskie lub licencjackie) lub wyższe (magisterskie).
  2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po spełnieniu warunków rekrutacji wymienionych niżej i dokonaniu opłaty za pierwszy semestr studiów.
  3. Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest złożyć na Wydziale prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty:
   1. Podanie
   2. Kwestionariusz osobowy
   3. Odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  4. Miejsce złożenia dokumentów:
   1. Pocztą (list polecony)
    Grzegorz Trzciński
    Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
   2. Osobiście
    Poniedziałki, środy, piątki 9.00-14.30
    Grzegorz Trzciński
    Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu
    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
    Bud. 34, pok. 2/86A (lub w Sekretariacie Katedry)
  5. Opłata za pierwszy semestr powinna być dokonana w terminie 14 dni od otrzymania informacji drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu kandydata na studia.
  6. Klasyfikacja kandydatów następuje według kolejności zgłoszeń na podstawie kompletnych dokumentów.
  7. Minimalna liczba kandydatów przy której studia zostaną uruchomione – 20 osób
  8. Maksymalna liczba miejsc: – 30 osób.

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie