Warunki odpłatności

Zasady odpłatności za Studia Podyplomowe „Infrastruktura drogowa w lasach”

Ustala się zasady odpłatności za studia podyplomowe „Infrastruktura drogowa w lasach”.
1. Opłata za całe studia wynosi 4400,00 zł (cztery tysiące czterysta  zł), po 2200,00 zł (dwa tysiące dwieście  zł) za semestr.
2. Opłatę w/w można wnieść w całości lub w dwóch ratach.
3. Płatność w ratach następuje zgodnie z harmonogramem:
3.1. Pierwsza wpłata 2200,00 zł (dwa tysiące  dwieście zł) powinna być dokonana w terminie 14 dni od otrzymania informacji drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu kandydata na studia.
3.2. Wpłata drugiej raty – przed rozpoczęciem zajęć II semestru.
4. Opłata za studia nie obejmuje dojazdów, kosztów noclegów i wyżywienia oraz opłat związanych z wydaniem świadectwa ukończenia studiów.
5. Dokonując opłaty należy podać: Nazwisko i imię oraz adres kandydata (lub też osoby wpłacającej), nazwę studiów podyplomowych i jego kod księgowy.

Przelew: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ul. Nowoursynowska 161 Warszawa
Nr konta 71124060031111000049438060
Tytuł przelewu: nazwisko imię słuchacza:………………, adres:…………………………..
Studia Podyplomowe „Infrastruktura drogowa w lasach”
Kod: 507-10-030100-S00142-99

Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie